Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik gældende fra 1.12.2020


Det er nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse personoplysninger om dig, når du er klient hos mig.


Formålet med registreringen af dine oplysninger er at give dig den bedst mulige behandling og overholde
dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a.
journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven. Personoplysninger, som jeg registrerer om
dig, er indhentet hos dig eller, såfremt din behandling er begyndt ved henvisning fra en samarbejdspartner,
tillige fra disse. Jeg sammenstiller således ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale
medier.


Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare
sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis informationer om dine
helbredsmæssige forhold videregives til personer mv. udenfor klinikken vil det som udgangspunkt kun ske
med dit samtykke.


Visse oplysninger om dig registrerer og anvender jeg til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er
nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling til mig for en behandling af dig, fx via Jobcenteret i din
kommune.


Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år efter, at du har været i kontakt med os sidste gang.


Vælger du at skifte psykolog, kan jeg, hvis ønsket, overføre din journal til din nye psykolog, som herefter
overtager pligten til at opbevare din journal.


Oplysninger om dig, som jeg opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer jeg så længe, det er
relevant, og det er påkrævet af hensyn til min afregning og bogføring. Oplysninger om dig til
afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f i persondataforordningen.


Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig. Hvis
du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må
ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede mig om at
der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.


Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Psykolog Jette Heide,
E-mail: info@jetteheide.dk og tlf. 22 96 95 50 eller til Datatilsynet (oplysninger er på www.datatilsynet.dk).


Med venlig hilsen
Jette Heide